Vores Persondatapolitik


Persondatapolitik for Dansk Mobilitet

Dansk Mobilitet (cvr. nr. 15 03 33 55) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dette dokument.

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen. Nedenfor kan du derfor læse om hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler, til hvilke formål vi behandler oplysningerne og retsgrundlaget for behandlingen.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside danskmobilitet.dk

Når du benytter hjemmesiden indsamler vi automatisk en række oplysninger, bl.a. om IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer og fysiske adresser) og oplysninger afgivet via kontaktformular.

 • Formålet med indsamlingen er at tilbyde den bedst mulige service til brugerne af hjemmesiden og medlemmerne af Dansk Mobilitet, samt at optimere hjemmesiden og indsamle viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mail til Dansk Mobilitet

Når du sender en e-mail til Dansk Mobilitet, enten via cgr@danskerhverv.dk, eller direkte til et bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem, behandler vi dine personoplysninger. Dette er nødvendigt, for at kunne håndtere mailen.

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er, at kunne håndtere den mail du fremsender, herunder besvare den eller på anden vis håndtere dit formål med at fremsende mailen til os.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Dansk Mobilitet

Når du melder din virksomhed ind i Dansk Mobilitet, er det nødvendigt, at virksomheden afgiver en række personoplysninger om bl.a. ansatte i virksomheden.

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er, at få medlemskabet registreret korrekt, samt at sikre, at der er registeret de rette kontaktpersoner.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse og statistik

Dansk Mobilitet har kontakt med politikere og embedsmænd i kommuner, regioner, styrelser og ministerier med henblik på at varetage Dansk Mobilitets politiske interesser. Endvidere får Dansk Mobilitet udarbejdet statistisk materiale til brug for branchen bl.a. med henblik på, bedst muligt at kunne foretage politisk interessevaretagelse.

 • Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne foretage politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Behandling af personoplysninger, i forbindelse med møder og andre arrangementer,

For at kunne afholde møder, arrangementer, kurser og konferencer er det nødvendigt at registrere, hvem der deltager i det pågældende arrangement. Det er samtidig relevant at dele oplysninger om deltagerne med de øvrige deltagere i arrangementet, samt med eventuelle eksterne oplægsholdere o.l. Ved mødeafholdelse mv. vil der kunne blive registreret personnavne mv. i referater o.l.

 • Formålet med indsamlingen er, at levere medlemsservice og kunne foretage arrangementsafholdelse, samt kunne samle op på mødebeslutninger.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med billeder

I forbindelse med møder og andre arrangementer, der bliver afholdt af Dansk Mobilitet eller hvor Dansk Mobilitet deltager, kan der blive taget fotografier (situationsbilleder og portrætbilleder). Dansk Mobilitet kan endvidere vælge, at tage portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer mfl. Billederne vises på danskmobilitet.dk og/eller på Facebook, LinkedIn, Twitter, samt i fysisk brochuremateriale. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

 • Formålet med indsamlingen af personoplysninger i form af billeder er, at kunne anvende billeder i markedsføringen af foreningen og profilering af foreninger udadtil.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

 

Behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrev mv.

Dansk Mobilitets medlemsvirksomheder modtager automatisk vores nyhedsbrev på den eller de e-mailadresser der er blevet oplyst bl.a. ved indmeldelsen i Dansk Mobilitet. Andre kan have tilmeldt sig nyhedsbrevet på anden vis. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

 • Formålet med indsamlingen er, at kunne levere nyhedsbreve og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre medlemstilbud.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

 

Typer af personoplysninger der bliver behandlet

Dansk Mobilitet indsamlet og behandler alene almindelige personoplysninger. Det gælder oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fotos, køn, samt generelle virksomhedsoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger kan i relevant omfang videregives til foreningens medlemmer og ansatte hos foreningens medlemmer (herunder medlemmer af Dansk Mobilitet bestyrelse og medlemmer af Dansk Mobilitets underudvalg), samt til Dansk Erhverv og ansatte hos Dansk Erhverv. Endvidere kan personoplysninger videregives til relevante samarbejdspartnere og foredragsholdere, samt øvrige relevante interessenter, myndigheder og andre aktører, som Dansk Mobilitet er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse. Der kan også videregives personoplysninger, hvis dette følger af lovgivningen eller er et krav for at kunne leve op til en kontraktuel forpligtelse. 

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Generelt, så slettes personoplysninger, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Et væsentlig formål med behandlingen er, at sikre bedst mulig service overfor medlemmerne. Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Dansk Mobilitet kan overholde Dansk Mobilitets forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen eller kontrakter, vil oplysninger blive opbevaret.

Dansk Mobilitet opbevarer personoplysninger om,

- hvilke møder og arrangementer medlemmet og medlemmets ansatte har deltaget i.

- personnavne i referater fra møder. Referaterne opbevares i Dansk Mobilitet sekretariat, samt publiceres på Dansk Mobilitets lukkede medlemsside, som kan tilgås via www.danskmobilitet.dk

- medlemmer og ansatte hos medlemmer, indsamlet til brug for bl.a. politisk interessevaretagelse og statistik.

- ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv.

- samt personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse.

 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

Dansk Mobilitet har via Dansk Erhverv vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data.

Dansk Mobilitet og Dansk Erhvervs medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dansk Mobilitet følger Dansk Erhvervs persondatapolitik, som du kan læse her:

https://www.danskerhverv.dk/persondatapolitik/

Registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 3 © Dansk Mobilitet, oktober 2018

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis Dansk Mobilitets behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Dansk Mobilitet

c/o Børsen

Slotsholmsgade 1

CVR-nr.: 15033355

Telefon: 33746500

E-mailadresse: cgr@danskerhverv.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger, som du kan hente på Dansk Erhvervs hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/persondata-kunder/officielle-vejledninger/

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du kunne se versionsnumrene nedenfor.

Dokumentoplysning

Dette er version 1 af Dansk Mobilitets persondatapolitik publiceret oktober 2018.